خدمات واحد ترانزیت داخلی شرکت سیوال به شرح ذیل است:

  • انجام تشریفات سرویسهای ترانزیت (کانتینری، پالتیزه، بیگ بک، فله ، نفت و مشتقات آن و غیره)
  • ترانزیت از بنادر داخلی به گمرکات داخلی (ترانزیت داخلی) شامل کلیه گمرکات داخلی کشور
  • ترانزیت از بنادر داخلی به گمرکات خارجی (ترانزیت خارجی) شامل کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز، ترکمنستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خزر.